Olga V. Almazova

Olga V. Almazova

Ph.D in Psychology
Lomonosov Moscow State University
Russia
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.
ORCID ID: 0000-0001-8852-4076
Scopus Author ID: 56925565700
ResearcherID: S-1047-2016